Mới cập nhật: 


        Mới:  A Di Đà Phật, vào ngày 30 tháng 3, 2013 dương lịch (ngày 19 tháng 2 âm lịch) là ngày vía Bồ-Tát Quán-Thế-Âm.  Vào ngày nầy quý vị nên xưng niệm hồng danh của Ngài nhiều lần.  Sự tu hành của quý vị hay sự tu hành Niệm Phật của quý vị sẽ tốt hơn nhiều trong khoảng một năm.  Khi quý vị biết tụng Kinh sẽ tốt hơn nhiều.  Khi chùa có tổ chức lễ vía của Bồ-Tát Quán-Thế-Âm thì quý vị nên đến chùa để tụng Kinh. 

 


        Mới:  Chương trình phông chữ VPS của Hội chuyên gia Việt nam để quý vị xem trang Phật giáo nầy Vpskeys43.exe  Những phông chữ VPS là phông chữ VPS  Quy' vi. ta?i tu'`ng pho^ng chu'~ ro^`i tha^u ta^'t ca? pho^ng chu'~ va`o trong directory C:\Windows\fonts\ ro^`i kho'?i do^.ng ma'y vi ti'nh sau do' co' the^? du`ng du'o'.c.  Mật mã để tải là NamoAmida.  


        Mới:  Khi quý vị muốn mở hay lưu trữ những hồ sơ pháp môn Niệm Phật ở trang
^o~ w/oooo 4 :Pure Land: Niệm Phật Vãng Sanh, quý vị nên dùng trình duyệt Firefox và đừng nên dùng những trình duyệt khác. 

        Mới:  Nam Mô A Di Đà Phật, ngày 24 tháng 5, 2013 là ngày Lễ Phật đản. Ngày Lễ Phật giáo lớn nhất trong năm vì là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Quý vị nhớ xưng niệm hồng danh của Đức Phật nhiều lần trong ngày nay và ngày mai bằng cách xưng niệm 'Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật'. Nếu quý vị biết tụng Kinh thì sẽ tốt hơn nhiều. Như vậy sự tu hành của quý vị trong một năm nhất là sự tu hành pháp môn Niệm Phật sẽ tốt hơn nhiều trong khoảng một năm. Chủ Nhật nầy nhiều chùa có tổ chức tụng Kinh nhân ngày Lễ Vía Phật đản. quý vị có thể tham dự để tụng Kinh để có nhiều phước đức và công đức cho quý vị và hồi hướng một phần
phước đức và công đức đến tất cả chúng sanh.

 


        Mới:  Trang mới Những sự nói Pháp với chư Liên hữu trên trang Facebook theo thứ tự thời gian giảm dần. 

        Mới:  Trang mới Pure Land quotes hay Những trích đoạn pháp môn Niệm Phật ở trang ^o~ w/oooo 4 :Pure Land: Niệm Phật Vãng Sanh. 

        Mo''i:  Quy' vi. co' the^? ghe' trang Facebook cu?a Ti.nh dde^? ho.c ho?i the^m ra^'t nhie^`u ddie^`u hay cu?a Pha^.t gia'o:  https://www.facebook.com/Namo.Buddha.Amitabha/allactivity  
Co' mo^.t tho^ng tin ra^'t quan tro.ng ma` Ti.nh ca^`n cho quy' vi. bie^'t la`quy' vi. kho^ng ne^n go.i mo^.t ngu'o'`i ba`ng te^n cu?a mo^.t loa`i ddo^.ng va^.t hay co^n tru`ng ma` quy' vi. se~ bi. sanh la`m loa`i ddo^.ng va^.t hay co^n tru`ng ddo'.  Thi' du.:  Khi mo^.t ngu'o'`i ha. nhu.c mo^.t ngu'o'`i kha'c ba`ng lo'`i no'i:  "Anh (hay chi.) la` mo^.t con bo`" thi` ngu'o'`i ha. nhu.c se~ bi. sanh la`m con bo` o'? kie^'p to''i. 
Khi mo^.t ngu'o'`i ha. nhu.c mo^.t ngu'o'`i kha'c ba`ng lo'`i no'i:  "Anh (hay chi.) la` mo^.t con gia'n" thi` ngu'o'`i ha. nhu.c se~ bi. sanh la`m con gia'n kie^'p to''i.  Tru'` tru'o'`ng ho'.p quy' vi. go.i ngu'o'`i kia ba`ng te^n cu?a mo^.t loa`i thu' cu'ng va` kho^ng co' y' khinh mie^.t thi` quy' vi. se~ kho^ng bi. sao.  Thi' du:  Con me`o con hay con cho' con. 

        Ti.nh dda~ sa'm ho^'i cho quy' vi. nhu'ng quy' vi. pha?i co' lo`ng sa'm ho^'i va` quy' vi. ne^n hu''a vo''i chi'nh mi`nh se~ kho^ng bao gio' ta'i pha.m nu'~a. 

        Mới:  Một số tranh vẽ Phật giáo mới nhất ở trang Tranh vẽ Phật giáo và tranh vẽ khác.