http://Siddham.org/ 

http://TrueHappiness.ws 

http://TuVaHanh.com

http://PhimPhatGiao.com

http://DieuPhapAm.net

http://Phuong44dltt.blogspot.com

http://Namo84000.com

http://daophatngaynay.com/chung/index-eng.htm

http://ThonDiDa.com

http://www.drba.org/

http://www.budaedu.org/en/book/II-02main.php3

http://www.budaedu.org/ebooks/6-EN.php 


Những trang chơi game từ thiện. Quý vị có thể chơi games từ thiện để có thêm rất nhiều phước đức: 

http://www.grantoo.com/
http://www.grantoo.org/
http://www.freeridegames.com/do/general?sId=xtn1900102&jspName=landingPage&landingName=LP6newsite&utm_source=msn&utm_medium=cpc&utm_campaign=msn
http://gamesthatgive.net/play/
http://www.charitygamesonline.org/
http://ramogames.com/category/charity.htm/
http://freerice.com
http://www.clickforyourcharity.org/
http://www.thehungersite.com/clickToGive/ths/home
http://www.fupa.com/games/1/Charity.html
http://www.childsplaycharity.org/
http://www.charitii.com/
http://playgamesforcharity.org/