Giải thích những từ ngữ Phật giáo rất quan trọng theo ý của hành nhơn để quý vị tu hành được tốt hơn:  

Bồ Đề Tâm:  Để không mất tất cả phư ớc đức, công đức (công đức và đức hạnh) và những công phu tu hành pháp môn Niệm Phật, quý vị nên phát tâm Bồ Đề ở trước một tượng Phật, một tượng Phật nhỏ hay là một Đức Phật tưởng tượng mà quý vị sẽ hồi hướng tất cả phước đức, công đức và công phu tu hành pháp môn Niệm Phật về phía sự chứng đạt quả vị Phật hay là trở thành Phật. Nếu quý vị không phát Bồ Đề tâm, tất cả phước đức, công đức và công phu Niệm Phật của quý vị sẽ bị mất!!!! Tại sao quý vị không phát Bồ Đề tâm cùng với phát một nguyện để vãng sanh để thành Phật khi quý vị tu hành Niệm Phật? Quý vị sẽ tiết kiệm được vô số thời giantu hành như là một Tăng sĩ hay Ni sĩ trong vô số kiếp để thành Phật.

Chân lý:  Là Pháp bảo được thuyết bởi Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni trong Kinh điển. Chân lý của đạo Phật là chân lý tuyệt đối, trong sạch nhất và không vay mượn, được tin tưởng nhiều nhất, sâu xa và vi diệu. Những tôn giáo lớn khác cũng có sự thật nhưng ở những mức độ thấp hơn, được vay mượn của nhau và của Phật giáo, chủ nghĩa giáo điều của họ đôi khi được thành lập bởi những người chưa đủ tiêu chuẩn dựa trên kiến thức thế gian và sở thích cá nhân, những chi nhánh khác nhau của cùng đạo giáo thì không đoàn kết và chia rẽ. Những mức độ thực hành cao nhất của ngoại đạo có thể làm cho một người thực hành sanh làm người trở lại hay ngay cả trở thành một vị chư Thiên mà thôi vào kiếp tới. Anh ta hay cô ta không thể thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Phật giáo có khả năng làm cho một người tu hành sanh làm người trở lại, một vị chư Thiên và một chúng sanh giác ngộ có thể thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử như là một bậc A-la-hán giác ngộ, một vị Bích Chi Phật giác ngộ, một vị Bồ-Tát giác ngộ và một Đức Phật hoàn toàn giác ngộ. Đức Phật thuyết những ngoại đạo người vay mượn một số giáo lý Phật giáo nhưng không chịu tu hành Phật giáo như là một người không mặc đồng phục nhưng mang một chiếc áo rất khác từ một chiếc quần vì vậy người đó nhìn kỳ dị. Để giữ Phật giáo trong sạch và chính hiệu, Đức Phật đã thuyết bất cứ ai nói láo về giáo Pháp của Ngài sẽ bị đọa sanh vào địa ngục. Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không đã giảng Phật tử nên xem những người tu hành của những tông phái Phật giáo khác như Thiền, Tịnh Độ, Mật giáo, Tụng kinh, v.v… như anh chị em ruột và những tín đồ ngoại đạo như anh em họ con của chú bác dì cô cậu để giữ gìn hòa bình giữa Phật giáo và những tôn giáo khác. Chúa đã thuyết "Thật khó được sanh làm người trở lại." và Đức Phật đã thuyết tương tự vì thế chúng ta nên rất cẩn thận cho sự thực hành và tu hành của chúng ta.

Cha Mẹ:  Điều kiện thứ nhất trong ba điều kiện để được vãng sanh đã nói 'Hiếu dưỡng Cha Mẹ.' Đây là sự thực hành của chư Phật đời quá khứ. Theo chủ nghĩa Phật giáo, Cha Mẹ được xem như là những vị Chúa trời cho con cái trong đạo Phật bởi vì họ chăm sóc con cái của họ rất nhiều khi họ nuôi con cái của họ.

Chuyên tâm:  Chuyên tâm là tu thiền đạt định và chuyên tâm là xưng niệm hồng danh Phật A Di Đà. Chúng ta tái sanh vào trong vòng luân hồi sanh tử nhiều lần bởi vị chúng ta đã tạo những nghiệp của tâm ý dù là nghiệp tốt hay nghiệp xấu từ những kiếp trước. Với nghiệp xấu của tâm, chúng ta sẽ sanh về tam ác đạo là địa ngục, nga quỷ, súc sanh. Với nghiệp tốt của tâm, chúng ta sẽ sanh về cõi người, cõi A-tu-la hay là Thiên giới. Khi không có tâm nghiệp nào, chúng ta sẽ không tái sanh vào vòng luân hồi sanh tử. Chuyên tâm là một phương pháp rất tốt để không có nghiệp. Để ra khỏi vòng luân hồi sanh tử bằng cách chuyên tâm thiền định thì rất khó. Chỉ có những Thiền sư mới có thể làm điều đó. Để ra khỏi vòng luân hồi sanh tử bằng cách chuyên tâm xưng niệm hồng danh Phật A Di Đà thì rất dễ.

Công đức:  Khi quý vị có quá nhiều công đức, quý vị có sưgiải thoát khỏi luân hồi sanh tử vào kiếp tới nhưng khi quý vị có quá nhiều phước đức hay thiện nghiệp, ngay cả khi có phước đức nhiều nhất, quý vị vẫn không thể ra khỏi luân hồi sanh tử vào kiếp tới. Nhiều công đức giúp quý vị có nhiều trí huệ, nhiều phước đức giúp quý vị nhiều may mắn, ít bệnh hoạn, sống thọ và có tiền. Khi quý vị thực hành Phật giáo, quý vị phải tu phước lẫn tu huệ. Khi quý vị có nhiều công đức nhưng thiếu phước đức, quý vị sẽ có nhiều trí huệ nhưng nghèo nàn ở kiếp tới. Khi quý vị có nhiều phước đức nhưng thiếu công đức, quý vị sẽ giàu có nhưng vô minh ở kiếp tới.

Đức Phật hay Đức PHẬT:  Tên chung cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một vị PHẬT có nhiều quyền lợi vĩ đại như sống thọ muôn đời, hạnh phúc muôn đời, không ai trong vũ trụ có thể làm cho Phật chết được (như trong Kinh điển nói), không còn bị gọi là một chúng sanh hữu tình nữa (chúng sanh hữu tình là chúng sanh cõi địa ngục, ngạ quỷ, động vật, người, A-tu-la, chư Thiên hay Chúa trời, A-la-hán, Bích chi Phật và Bồ-Tát), có trí huệ nhiều nhất, có Phật quốc riêng với nhiều Bồ-Tát theo hầu, có Pháp thân vĩ đại nhất, có khả năng thuyết Pháp đến vô số chúng sanh hữu tình một cách dễ dàng, có Phật nhãn để biết mọi thứ trong vũ trụ, không còn bị sự khổ nào nữa, v.v…

Giác ngộ:  Định nghĩa của từ 'enlighten':  Cho kiến thức hay là trí huệ đến người nào.  Nói về Pháp, enlighten có nghĩa là cho trí huệ đến người nào.  Khẩu hiệu cho mọi Bồ-Tát thế gian là:  'Tự độ, độ tha'. 

Giới luật:  Giới luật của Đức Phật đặt ra cho những người muốn thăng tiến khi tu hành Phật giáo. Có gìới cho Phật tử, Thập thiện giới, một Sa di, một Tỳ kheo, một Hòa Thượng, những tầng bậc tu chứng khác nhau của một Thánh giả. Giữ giới thì khó ngay cả rất khó, nhưng những quyền lợi của sự giữ giới giỏi thì rất có lợi.

Kinh điển:  Một công việc riêng biệt của sự thuyết Pháp của Đức Phật.

Lục độ Ba-la-mật:  Lục độ Ba-la-mật mà những Bồ-Tát tu hành: Bố thí Ba-la-mật, trì giới Ba-la-mật, nhẫn nhục Ba-la-mật, tinh tấn Ba-la-mật, thiền định Ba-la-mật, và trí huệ Ba-la-mật. Dạy và giúp tất cả chúng sanh duy trì đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Người ăn chay:  Là một người ăn chay đặc biệt là người ăn chay trường sẽ rất tốt cho sự tu hành. Đa số Phật tử Việt nam ăn chay vào bốn ngày riêng biệt trong một tháng. Người ăn chay thể hiện lòng từ bi cho động vật, trí huệ cho sự biết động vật là Cha, Mẹ,những thành viên gia đình, những quyến thuộc từ những kiếp trước, tránh chiến tranh với những động vật khi chúng trở thành người ở đời vị lai và tránh những sự trả thù gián tiếp của những động vật khi chúng thừa nhận quý vị là người đã gián tiếp giết chúng để được ăn ngon miệng. Là người ăn trường chay là một điều kiện cho mỗi người tu hành niệm Phật. Quý vị có thể đọc Bài nói Pháp cho Reiee: Tại sao cô nên là một người ăn trường chay? để biết thêm lợi ích của sự ăn chay.

Nguyện:  Một phần của Bồ Đề tâm khi quý vị phát tâm Bồ Đề. Nguyện cũng là một nguyện khởi đầu quý vị cần phải tạo ra khi quý vị khởi đầu tu hành niệm Phật.

Pháp môn Niệm Phật:  Là một pháp môn dễ tu, dễ chứng, hợp thời cơ trong thời Mạt pháp. Trăm người tu, trăm người vãng sanh. Ngàn người tu, ngàn người vãng sanh. Vạn người tu, vạn người vãng sanh, v.v…

Phật pháp:  Là một pháp môn dễ tu, dễ chứng, hợp thời cơ trong thời Mạt pháp. Trăm người tu, trăm người vãng sanh. Ngàn người tu, ngàn người vãng sanh. Vạn người tu, vạn người vãng sanh, v.v…

Phật tử:  Là một người nương nhờ theo Tam Bảo để có sự bảo vệ và Phật tử giữ năm giới. Bởi vì giữ năm giới tốt, một Phật tử có thể tái sanh làm người trở lại kiếp tới.

Tâm Giác ngộ:  Ngoại trừ một vị PHẬT toàn giác không còn bị gọi là một chúng sanh hữu tình, bất cứ chúng sanh hữu tình nào có một tâm Giác ngộ thì có một Hào quang trên đầu và chắc chắn sẽ ra khỏi luân hồi sanh tử.

Thập thiện:  Khi một người tu hành mười điều thiện suốt đời giỏi, người đó sẽ được sanh lên cõi trời. Đa số người trên trái đất sanh về ba cõi dữ bởi vì không tu hành mười điều thiện mà ngược lại, tu hành mười điều ác. Mười điều ác là ngược lại của mười điều thiện.

        Đức Phật thuyết: "Tất cả tạo tác của những loài khác nhau trở thành xấu bởi mười điều, và bởi tránh mười điều chúng sanh trở thành thiện. Có ba điều ác của thân, bốn điều ác của lưỡi, và ba điều ác của tâm.

        Ba điều ác của thân là: Sát sanh, trộm cắp và tà dâm; bốn điều ác của lưỡi là: Nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói ác và nói thêu dệt; ba điều ác của tâm là: Tham, sân và si.

        Ta khuyên nhủ các người hãy tránh mười điều ác: 1. Đừng sát sanh, nhưng có sự tôn trọng mạng sống. 2. Đừng ăn cắp, cũng như ăn cướp; nhưng hãy giúp mọi người làm chủ bởi chính sức lao động của họ. 3. Hãy chế ngự sự không trong sáng, và sống một đời sống không cướp vợ chồng người. 4. Đừng nói dối, nhưng hãy nói thật. Nói sự thật không gian dối, không sợ hãi với trái tim từ bi. 5. Đừng thêu dệt những mẩu chuyện ác, và cũng đừng nói lập lại. Đừng tìm lỗi người, nhưng hãy tìm ra những điều tốt của những bạn đồng nghiệp, như thế các người có thể thành thật bảo vệ họ chống lại những kẻ chống đối. 6. Đừng thề thốt, nhưng hãy nói một cách đúng đắn và có danh dự. 7. Đừng lãng phí thời gian để nói chuyện tầm phào, nhưng hãy nói có mục đích và hãy lặng thinh. 8. Đừng tham lam, và cũng đừng ganh tỵ, nhưng hãy vui mừng trước tài sản của người khác. 9. Hãy lau sạch trái tim ác ý và đừng nuôi lòng thù hận, ngay cả đối với kẻ thù; nhưng hãy ôm tất cả chúng sanh với lòng tốt. 10. Hãy loại trừ vô minh và hãy mong muốn học hỏi sự thật, đặc biệt là một điều cần thiết, hãy lo sợ trở thành một con mồi dù là nghi ngờ hay là tạo lỗi lầm. Nghi ngờ sẽ làm cho các người không tiến bộ nhiều và những lỗi lầm sẽ làm cho các người xa lìa chánh pháp, vì thế các người sẽ không tìm ra được con đường cao thượng để dẫn đến đời sống vĩnh cửu."

Thiện tri thức:  Người hướng dẫn Phật pháp đến mọi người.

Trí huệ:  Khôn ngoan nhún nhường là tính từ và trí huệ là danh từ. Trí huệ là những gì quý vị có được khi đọc Kinh điển và giáo pháp, nghe những bài thuyết Pháp hay là xem phim Phật giáo sau đó suy nghĩ về những Pháp Phật nầy, sau đó tu hành để biết rõ chân lý cho quý vị.

Tu hành:  Tu hành là động từ và sự tu hành là danh từ. Tu hành có hai phần:

        01. Làm những việc thiện mà Đức Phật đã dạy trong Kinh điển. Nói một cách khác, làm những việc thiện như chư Phật và chư Bồ-Tát làm.

        02. Tránh làm những việc xấu mà Đức Phật đã dạy trong Kinh điển. Nói một cách khác, đừng làm những việc xấu mà chư Phật và chư Bồ-Tát không làm.

Từ bi:  Từ bi là tính từ và long từ bi là danh từ. Bất cứ ai tu hành Phật giáo phải có đủ từ bi và trí huệ. Bởi vì có long từ bi, một người phát nguyện để cứu người đó và những chúng sanh khác ra khỏi luân hồi sanh tử hay là thành Phật. Để có lòng từ bi, người đó phải có trí huệ.