Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật 

        Ghi chú:  Hình động ở trên là hình của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tay nâng bình bát chứ không phải là Đức Phật A Di Đà tay nâng hoa sen. 

        Quý vị nên ghé trang sau đây để xem rồi tìm ra một pháp môn thích hợp cùng những sự tu hành riêng biệt phù hợp cho quý vị: http://PhimPhatGiao.com  

        Quý vị nào không biết làm sao để tu hành thì nên chọn một phương thức tu hành phù hợp cho từng ngày rồi tu hành theo cho ngày đó.  Đến tuần kế tiếp thì quý vị tu hành lập lại cho tuần nầy như tuần trước.  Phương pháp tu hành của Quang soạn ra từng ngày cho quý vị như sau: 

        Ngày 1:  Ngồi Thiền để tịnh tâm. Sau đó đi, đứng, nằm, ngồi đều cố gắng tịnh tâm. Tu thiền như vậy ít nhất nửa ngày.  Sau đó quý vị niệm Phật A Di Đà cho hết ngày.

        Ngày 2. Niệm Phật A Di Đà suốt ngày.

        Ngày 3. Trì chú Lục Tự Đại Minh chân ngôn Án Ma Ni Bát Di Hồng ít nhất nửa ngày. Sau đó quý vị niệm Phật A Di Đà cho hết ngày.

        Ngày 4. Lạy Phật nhiều lần trong ngày cùng với niệm Phật A Di Đà.

        Ngày 5. Đọc Kinh điển, nghe thuyết pháp, tham dự các buổi Pháp thoại trên mạng với những Phật tử khác, v.v... Khi tâm quý vị mệt mỏi thì quý vị nên ngồi thiền để tịnh tâm hay đi, đứng, nằm, ngồi đều tịnh tâm.

        Ngày 6. Chơi game từ thiện: Quý vị chọn vài trò chơi từ thiện miễn phí trên mạng để chơi.

        Ngày 7. Chọn một thần chú hay là Dharani mà quý vị thích ở trang http://PhimPhatGiao.com rồi đọc theo để thuộc.  Đọc thần chú như vậy ít nhất nửa ngày.  Sau đó quý vị đọc thần chú cùng niệm Phật A Di Đà cho hết ngày.