Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha

        Pure Land musical videos to recite Amitabha Buddha's name.  Here are the videos:  New update  =  Mới cập nhật 

        Phim nhạc niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà.  Có những đoạn phim sau đây: 

        南无阿弥陀佛圣号 Namo Amituofo Chanting  Niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cách gõ chuông mõ    

        Amitabha Buddha Mantra - Sukhavati Vyuha Dharani (Mantra to Rebirth in Pureland)  Thần chú A Di Đà Phật để được vãng sanh  

        Amituofo  Amitabha Buddha - A Di Đà Phật   

        Namo Amitabha - 阿弥陀佛 Nam Mô A Di Đà Phật   

        Namo Amituofo - Pure Land (1 Mala - 108 Repetitions)  Nam Mô A Di Đà Phật - Cõi Tây Phương Cực Lạc (1 xâu chuỗi bằng 108 lần xưng niệm)     

        Nhạc Niệm Phật Mới 2012 (Rất Hay)  New music of reciting Amitabha Buddha's name 2012 (very good sound)    

        Nhạc Niệm Phật A Di Đà (2011)  Music of reciting Amitabha Buddha's name 2011   

        Niệm Phật 4 chữ A Di Đà Phật - Thầy Thích Trí Thoát  Reciting Amitabha Buddha's name with 4 words A Di Đà Phật - Bhikkhu Thich Tri Thoat    

        Niệm Phật 6 Chữ Nam Mô A Di Đà Phật - Thích Trí Thoát (Rất Hay)  Reciting Amitabha Buddha's name with 6 words Nam Mô A Di Đà Phật - Bhikkhu Thich Tri Thoat (very good sound)   

        Niệm Phật Địa Chung (Mới, Rất Hay) - Thích Giác Nhàn  Reciting Amitabha Buddha's name together in a Buddha name reciting room     

        南无阿弥陀佛 忆乡佛号 Namo Amitabha Buddha song  Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật 


How to bow down (prostrate) in front of a Buddha? 

        Huong Dan Cach Lay Phat 1-2 - quay phia truoc (Tieng Anh)  Procedure of bowing down (prostrating) in front of Amitabha Buddha, episode 1 of 2, front view 

        Huong Dan Cach Lay Phat 2-2 - quay phia sau (Tieng Anh)  Procedure of bowing down (prostrating) in front of Amitabha Buddha, episode 2 of 2, back view 

        Hướng dẫn cách lạy Phật - ĐĐ.Thích Giác Nhàn  Procedure of bowing down in front of Amitabha Buddha - Bhikkhu Thich Giac Nhan 

        Lễ Phật và Y Học (Hướng Dẫn Chi Tiết) - PS Đạo Chứng  Bowing down in front of Amitabha Buddha and medicine (detail procedure) - Dharma Master Dao Chung 


Niệm A Di Đà Phật (mới) - rất hay.aviSome songs of reciting Amitabha Buddha name in Vietnamese are sung by Vietnamese.  They are sung by 4 words A Di Đà Phật or by 6 words Nam Mô A Di Đà Phật.  You can change those 4 Vietnamese words A Di Đà Phật into Chinese language by A Mi Tuo Fo or into English language by A Mi Ta Bha.  You can change those 6 Vietnamese words Nam Mô A Di Đà Phật into Chinese language by Nam Mo A Mi Tuo Fo or into English by Nam Mo A Mi Ta Bha.  I recite, chant and sing Amitabha Buddha's name in different languages like Chinese (Amituofo or Namo Amituofo), English (Amitabha or Namo Amitabha), French (Amitabha or Namo Amitabha), Japanese (Amida Butsu or Namu Amida Butsu) and Vietnamese (A Di Đà Phật or Nam Mô A Di Đà Phật) and my attainments of Pure Land practice are the same.  As long as you recite, chant or sing Amitabha Buddha's name by the following guideline: 

        A.  With great ambition to reborn in Pure Land,

        B.  Reciting His name word-by-word clearly,

        C.  Without any afflictions (defilements) while reciting, chanting or singing His name,

        D.  Different words are not lain on each other, and

        E.  Reciting His name multiples of ten times or more single-mindedly, i. e. 10, 20, 30, 40, 50 or more of reciting His name single-mindedly.  

        Then you are reciting Amitabha Buddha's name correctlyNo matter what kind of language you recite, chant or sing His name, your attainments of Pure Land practice are the same.  Those are also the five requirements to recite Amitabha Buddha's name correctly.  All Buddhas in ten directions of the universe will recite AMITABHA BUDDHA'S NAME with you and Amitabha Buddha will emit His light to certify your Pure Land practice to reborn in Pure Land. Niệm A Di Đà Phật (mới) - rất hay.avi Một số bài nhạc tiếng Việt được hát bởi người Việt.  Những bài đó hát bằng 4 chữ A Di Đà Phật hay 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật.  Quý vị có thể chuyển đổi 4 chữ A Di Đà Phật sang tiếng Trung là A Mi Tuo Fo hay tiếng Anh là A Mi Ta Bha.  Quý vị có thể chuyển đổi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật sang tiếng tiếng Trung là Nam Mo A Mi Tuo Fo hay tiếng Anh là Nam Mo A Mi Ta Bha.  Hành nhơn niệm, niệm Phật theo nhịp chuông, mõ  và hát hồng danh của Đức Phật A Di Đà bằng những ngôn ngữ khác nhau như tiếng Trung (Amituofo hay Namo Amituofo), tiếng Anh (Amitabha hay Namo Amitabha), tiếng Pháp (Amitabha hay Namo Amitabha), tiếng Nhật (Amida Butsu hay Namu Amida Butsu) và tiếng Việt (A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật) và những công phu niệm Phật của hành nhơn đều có kết quả như nhau.  Chỉ cần quý vị niệm Phật, niệm Phật theo nhịp chuông, mõ và hát hồng danh của Đức Phật A Di Đà theo những cách thức sau đây: 

        A.  Chí thành tha thiết, quyết tâm được vãng sanh về cõi Cực Lạc, 

        B.  Xưng niệm hồng danh của Ngài với từng chữ một rõ ràng, 

        C.  Không có một chút vọng tưởng, phiền não khi xưng niệm, niệm theo nhịp chuông, mõ và hát hồng danh của Ngài,

        D.  Những tiếng xưng niệm rời rẽ không chồng lên nhau, và 

        E.  Nhất tâm xưng niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà với những bội số của 10 hay nhiều hơn, ví dụ 10, 20, 30, 40, 50 hay nhiều hơn. 

        Thì quý vị niệm Phật đúng cách.  Bất luận quý vị niệm Phật, niệm theo nhịp chuông, mõ và hát hồng danh Phật A Di Đà bằng bất cứ ngôn ngữ nào, những công phu niệm Phật của quý vị đều có kết quả như nhau.  Đó cũng là năm yêu cầu để niệm Phật đúng cách.  Chư Phật mười phương sẽ niệm HỒNG DANH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ với quý vị.  Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang nhiếp thọ quý vị và chứng minh cho công phu niệm Phật để được vãng sanh của quý vị.