Tịnh mở trang nầy để quý vị thưởng thức nghệ thuật vẽ tranh Phật giáo.  Đồng thời Tịnh đưa thêm khách ở trên mạng vào trang Phật giáo www.NamoAmitabha.ws 


Tranh vẽ Phật Giáo 

 

Tây Phương Tam Thánh 

Đức Phật A Di Đà
 
Hình tượng Phật A Di Đà lớn ở Nhật Hình tượng Phật A Di Đà lớn ở Nhật 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
 Bồ Tát Di Lặc
Bồ Tát Quán Thế Âm 


Bồ Tát Quán Thế Âm

Bồ Tát Quán Thế Âm
Bồ Tát Quán Thế Âm cùng các đệ tử 

Bồ Tát Chuẩn Đề Vương 
Bồ Tát Chuẩn Đề Vương 
Bồ Tát White Tara của Phật giáo Tây tạng 


 
18 vị La Hán 

Đèn cầy 
Biểu tượng Phật giáo 
Hành giả và hoa sen 


 

Hoa sen Chánh Pháp 
Trí tuệ Thiền định
Từ bi và Trí tuệ của Thiền định Câu nói nổi tiếng nhất của Tổ thứ sáu Lục Tổ Huệ Năng khi viên tướng Huệ Minh đuổi theo Ngài để giành lại y bát chứng nhận sự kế vị Tổ thứ sáu:  "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, vậy cái gì là bản lai diện mục của Thượng tọa Minh?"  Bản lai diện mục là tên khác của Phật tánh theo Thiền tông. 


Tranh vẽ khác